• Język: Polski Polski
  • Waluta: PLN
  • zmień

Język:

Waluta:

Koszyk

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią Polityki Prywatności przed rozpoczęciem
korzystania z naszych Usług.
I. DEFINICJE
1) Administrator – TONSIL Sławomir Wieszczeciński, Ul. Czerniejewska 11,
62-300 Września.
2) Strona - Sklep Tonsil - Nagłośnienia Technika 100V
3) Usługi - Każdy produkt, usługa, treść, funkcjonalność, technologia lub funkcja,
wszystkie powiązane strony internetowe,
4) RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE,
5) Użytkownik - Każda osoba korzystająca z Usług oferowanych przez
Administratora przy wykorzystaniu Strony.
II. INFORMACJE PODSTAWOWE.
1. Jesteśmy Administratorem w rozumieniu RODO w odniesieniu do danych
osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi, w tym osób fizycznych
prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.
2. Dane osobowe zbierane przez Administratora danych osobowych są przetwarzane
zgodnie i na zasadach przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm) oraz Ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn.
zm.) wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie
w celu realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta, archiwizacji lub usług
świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora oraz w innych celach
określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą służyć identyfikacji osoby
fizycznej, na przykład imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej,
adres do doręczeń, PESEL.
4. Odwoływanie się w niniejszej Polityce Prywatności się do terminu „przetwarzać”
albo „przetwarzanie”, oznacza wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich
danych osobowych (np. ich przechowywanie czy pozyskiwanie za pomocą formularza
kontaktowego/ zamówienia na stronie Sklep Tonsil - Nagłośnienia Technika 100V).
III. CEL POZYSKIWANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Zbieranie danych osobowych bezpośrednio od Użytkownika
1. Strona oferuje możliwość kontaktu z Administratorem lub jego pracownikami
poprzez możliwość kontaktu mailowego bądź telefonicznego, a także zadanie pytania
za pośrednictwem formularza kontaktowego.
2. W przypadku kontaktu telefonicznego lub mailowego, a także w przypadku zadania
pytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, zbieramy wszystkie informacje,
które zdecydujesz się przekazać podczas rozmowy lub w trakcie korespondencji
elektronicznej.
3. Informujemy, że w przypadku kontaktów telefonicznych rozmowy nie są
nagrywane.
4. TONSIL Sławomir Wieszczeciński przetwarza dane osobowe Użytkowników
strony Sklep Tonsil - Nagłośnienia Technika 100V w celu prawidłowego
wykonywania usług oraz utrzymywania konta Użytkownika w sklepie internetowym,
co oznacza, że dane te są potrzebne w szczególności do:
- Zarejestrowania się w Sklepie internetowym,
- Zawarcia umowy,
- Dokonania rozliczeń,
- Dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru,
- Korzystania przez Użytkownika z wszelkich uprawnień konsumenckich (np.
odstąpienie od umowy, rękojmia),
- Kontaktu z Użytkownikiem bądź potencjalnym Użytkownikiem we wszelkich
sprawach związanych z funkcjonowaniem sklepu internetowego.
5. Użytkownik ma możliwość zapisu na newsletter w celu otrzymywania od
Administratora cyklicznych informacji na podany przez Użytkownika adres mailowy.
2. Dane gromadzone automatycznie podczas korzystania przez Użytkownika
z Usług
Podczas korzystania ze Strony, automatycznie zbierane są następujące informacje:
a) Dane o urządzeniu - gromadzimy informacje dotyczące wykorzystywanego przez
Ciebie urządzenia, takie jak wersja systemu operacyjnego oraz unikalne
identyfikatory,
b) Informacje o lokalizacji - w zależności od ustawień prywatności
wykorzystywanego przez Ciebie urządzenia, automatycznie zbieramy i przetwarzamy
informacje na temat Twojej aktualnej lokalizacji. Do określenia lokalizacji
wykorzystujemy różne technologie, w tym adres IP, GPS, punkty dostępu Wi-Fi i
stacje telefonii komórkowej.
c) Dane dotyczące logowania - gromadzimy szczegóły techniczne, w tym adres
protokołu internetowego (adres IP) Twojego urządzenia, informacje o strefie czasowej
i systemie operacyjnym. Przechowujemy również informacje na temat logowania oraz
typu i rodzaju używanej przez Ciebie przeglądarki internetowej,
d) Dane o aktywności na Stronie - zbieramy informacje dotyczące Twojej
aktywności na Stronie, w szczególności informacje o stronach, z których trafiasz na
naszą Stronę, datę każdej wizyty, wyniki Twoich wyszukiwań, czas trwania wizyty na
Stronie, a także kolejność, w jakiej odwiedzane są poszczególne sekcje (podstrony)
naszej Strony.
3. Zbieranie danych osobowych od dzieci
Nasze Usługi nie są skierowane do dzieci poniżej 16. roku życia i świadomie nie
pozyskujemy informacji na ich temat. Jeśli stwierdzimy, że osoba poniżej 16. roku
życia dostarczyła nam swoje dane osobowe, natychmiast je usuniemy, jeżeli nie
będziemy w stanie stwierdzić, czy rodzic bądź opiekun dziecka wyraził zgodę bądź
pozwolił na korzystanie przez dziecko z naszych Usług.
IV. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Twoje dane osobowe będą przez nas wykorzystywane tylko wtedy, gdy jest to
zgodne z przepisami prawa. Najczęściej przetwarzanie Twoich danych osobowych
będzie miało miejsce, gdy:
a) wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie.
b) jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy (należy pamiętać, że
korzystając z naszych Usług zawiera się umowę o świadczenie usług drogą
elektroniczną, o czym szerzej w Regulaminie),
c) jest to niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych
interesów, polegających na ulepszaniu naszych Usług i zapewnianiu dostępu do
bezpiecznej i sprawnie działającej Strony,
d) jest to niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego,
2. Informujemy, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, gdy odwiedzasz profile
Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (np. Facebook,
Instagram). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w
tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz
promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu
komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w
mediach społecznościowych.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym
celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na
promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z
marką.
V. PRAWA UŻYTKOWNIKA
1. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych RODO przewiduje
następujące uprawnienia dla osób, których danych osobowych przetwarzanie dotyczy:
a) prawo dostępu do danych osobowych - prawo to umożliwia otrzymanie
informacji, czy przetwarzamy dane osobowe na Twój temat, a jeżeli tak, prawo do
otrzymania kopii danych osobowych, które przetwarzamy.
b) prawo do sprostowania danych osobowych - prawo to zapewnia możliwość
żądania poprawienia niekompletnych, nieprawdziwych lub nieaktualnych danych,
które przetwarzamy.
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych - prawo to pozwala
zwrócić się do nas z żądaniem wstrzymania przetwarzania Twoich danych osobowych
w następujących sytuacjach:
(i) gdy Twoją wolą jest, abyśmy sprawdzili prawidłowość danych;
(ii) gdy nasze przetwarzanie jest niezgodne z prawem;
(iii) gdy wniosłeś sprzeciw wobec naszego przetwarzania, ale musimy zweryfikować
czy w dalszym ciągu mamy nadrzędne i prawnie uzasadnione podstawy do
kontynuowania przetwarzania Twoich danych osobowych,
d) prawo do usunięcia danych osobowych - prawo to umożliwia żądanie usunięcia
Twoich danych osobowych, jeśli nie są już niezbędne do celów, dla których zostały
zebrane.
2. W przypadku, gdy udzielono nam zgody na przetwarzanie Twoich danych
osobowych, masz prawo do wycofania jej w dowolnym momencie. Zgodę można
wycofać kierując żądanie na adres mailowy: biuro@skleptonsil.pl.
3. Dokładamy starań, aby odpowiedzieć na wszystkie prawnie uzasadnione żądania w
ciągu jednego miesiąca. Jeśli żądanie jest szczególnie skomplikowane lub złożono
kilka żądań ich rozpoznanie może zająć nam dłużej niż miesiąc. W takim wypadku
poinformujemy Cię wydłużeniu terminu i zapewnimy bieżące informacje dotyczące
realizacji żądania.
VI. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Do realizacji celów wskazanych w części IV możemy udostępniać Twoje dane
osobowe następującym kategoriom odbiorców:
a) podmioty trzecie świadczące usługi - korzystamy z usług podmiotów trzecich,
które pomagają dostarczać nam określone rozwiązania związane z naszymi Usługami,
np. przechowywanie danych w chmurze, podmioty świadczące usługi hostingowe,
podmioty świadczące usługi kadrowe i księgowe - w przypadku nawiązania
współpracy. Dostawcy takich usług mogą mieć swoją siedzibę zarówno na terenie
„EOG”, jak i poza nim,
b) dostawcy usług marketingowych i analitycznych - w celu ulepszania naszych
Usług, czasem udostępniamy informacje o Tobie w postaci uniemożliwiającej
identyfikację dostawcom usług analitycznych, którzy pomagają nam analizować w
jaki sposób Użytkownicy korzystają z naszej Strony. Dla celów monitorowania i
raportowania efektywności kampanii naszych partnerów biznesowych oraz w celach
wewnętrznych analiz biznesowych, dzielimy się z nimi informacjami w sposób
uniemożliwiający identyfikację Użytkowników,
c) organy ścigania, organy nadzorcze i inne - możemy ujawnić Twoje dane
osobowe organom ścigania, organom nadzorczym, organom władzy publicznej,
podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów
władzy publicznej oraz innym podmiotom trzecim. Ujawnienie takich danych odbywa
się w związku z wykonywaniem obowiązków prawnych,
VII. OKRES I MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Przechowujemy Twoje dane tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów, dla
których zostały zebrane, w tym w ramach wypełniania obowiązków prawnych,
podatkowo-księgowych lub dla celów sprawozdawczych.
2. W celu określenia odpowiedniego okresu retencji danych osobowych,
uwzględniamy ilość i charakter przetwarzanych danych, w tym charakter danych
szczególnej kategorii. Bierzemy także pod uwagę potencjalne ryzyko niedozwolonego
wykorzystania lub nieuprawnionego ujawnienia Twoich danych osobowych.
VIII. ŚRODKI ORGANIZACYJNE I TECHNICZNE ORAZ
BEZPIECZEŃSTWO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych wdrożone
zostały także odpowiednie oraz niezbędne środki techniczne i organizacyjne służące
ochronie danych osobowych. W szczególności dbamy o to, aby przetwarzane przez
nas dane osobowe były:
a) poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
b) uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny
z tymi celami,
c) adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe w stosunku do celów ich przetwarzania,
d) dokładne i aktualne,
e) nie przechowywane dłużej niż to niezbędne,
f) bezpiecznie przechowywane,
2. Pomimo wdrożonych przez nas środków ochrony danych osobowych,
udostępnianie przez Ciebie informacji za pośrednictwem Internetu lub publicznie
dostępnych sieci, nigdy nie może być uznane za całkowicie bezpieczne i istnieje
ryzyko, że dostęp do Twoich danych osobowych uzyskają nieuprawnione do tego
osoby trzecie.
IX. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
1. Polityka Prywatności w niniejszym brzmieniu obowiązuje od dnia 01.08.2021.
2. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Tonsil, Głośniki montażowe, Kolumny głośnikowe, Zestawy kina domowego, Wkładki teletechniczne, Głośniki tubowe, Technika 100V, Regeneracja głośników.